Všeobecné podmínky

Vzorová smlouva poskytování služeb

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb PROFILAN Group vydané podle zákona č . 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Firma MO BYRTUS s.r.o. Staroměstská 478, 739 61 Třinec jako poskytovatel veřejných telekomunikačních služeb (dále v textu jako „poskytovatel“) stanovuje tyto všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb (dále v textu jen „telekomunikační služby“) podle zákona č .127/2005 Sb. o telekomunikacích. (dále v textu jen „všeobecné podmínky“), na základě smlouvy o užívaní telekomunikačních služeb (dále v textu jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem na jedné straně a uživatelem veřejné telekomunikační služby (dále v textu jen „uživatel“) na straně druhé. Poskytovatel poskytuje své telekomunikační služby uživatelům na základě oznámení komunikační činnosti podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vydaného ČTÚ.

 1. Podmínky pro uzavření smlouvy.

 2.1. Podmínkou na uzavření smlouvy je akceptování všeobecných podmínek uživatelem.

2.2. Všeobecné podmínky včetně jejích příloh jsou součástí smlouvy.

2.3. Smluvním partnerem pro uživatele jako účastníka smlouvy je poskytovatel, firma MO BYRTUS s.r.o. Staroměstská 478, 739 61 Třinec, IČO: 09991506 DIČ/Vat: CZ09991506

2.4. Smlouva musí obsahovat identifikační údaje uživatele a všechny další údaje nevyhnutné k řádnému poskytování telekomunikační služby, včetně doby kdy má být služba poskytnuta.

2.5. Poskytovatel má právo odmítnout uzavření smlouvy v následujících případech

 1. a) poskytnutí služby na požadovaném místě nebo v rozsahu, který je technicky neuskutečnitelný.
 2. b) uživatel nedává záruku, že bude dodržovat smlouvu z důvodu, že je dlužníkem poskytovatele, nebo jiné firmy nebo některá z těchto firem odstoupila od smlouvy nebo sním, vypověděla smlouvu.
 3. c) uživatel nesouhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.

2.6. Součástí smlouvy můžou být i další přílohy a dodatky, které specifikují další doplňkové služby nebo změny služeb,pokud se na nich písemně dohodnou obě smluvní strany.

 1. Podmínky ,rozsah a území poskytování telekomunikačních služeb.

3.1.Poskytovatel poskytuje uživatelovi veřejné telekomunikační datové služby rádiového propojení počítačových sítí, zprostředkování přístupu do sítě Internet a přenos hlasu přes síť Internet, prostřednictvím bezdrátové sítě PROFILAN Group

3.2. Poskytovatel poskytuje uživatelovi telekomunikační služby v rozsahu a za podmínek uvedených pro jednotlivé druhy poskytovaných služeb v ceníku PROFILAN Group.

3.3. Počet služeb poskytovaných uživatelovi není omezený a může být podle jeho potřeb kdykoli rozšířený na základe písemného dodatku ke smlouvě. Poskytovatel si vyhrazuje právo na průběžné změny platného ceníku PROFILAN Group, v závislosti na rozšiřování a změnách sortimentu poskytovaných služeb a v závislosti od nákupních cen Internetu a technologických zařízení. V případě že se taková změna dotkne poskytování telekomunikační služby, která je předmětem smlouvy, je povinen poskytovatel o každé takové změně informovat uživatele minimálně jeden měsíc dopředu.Pokud uživatel nevyužije právo odstoupit od smlouvy nebo její části dotknuté změnou ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení oznámení od poskytovatele, platí, že se smlouvou souhlasí.

3.4.Poskytovatel poskytuje telekomunikační služby podle smlouvy a těchto všeobecných podmínek na území ČR.

 1. Práva a povinností smluvních stran.

4.1. Poskytovatel je povinen řádně a v souladu s dohodnutými podmínkami poskytovat uživatelovi telekomunikační služby v dohodnutém rozsahu a uživatel je povinen poskytovatelovi za jeho plnění řádně, v dohodnuté výši a lhůtě platit.

4.2. Uživatel je povinen zpřístupnit poskytovatelovi své prostory a zařízení vždy,když je to nutné v souvislosti se zabezpečením plnění poskytovatele podle smlouvy,včetně odstranění uživatelem nahlášených vad a poruch.

4.3.Uživatel při uzavírání smlouvy určí svou zodpovědnou osobu, která ho bude zastupovat během trvání smluvního vztahu s poskytovatelem, včetně oznámení adresy pro odesílání korespondence. Jakékoli změny týkající se zodpovědné osoby nebo adresy uživatele, se uživatel zavazuje oznámit poskytovatelovi do 7 kalendářních dnů.

4.4.Poskytovatel i uživatel se zavazují zacházet se všemi informacemi, poskytnutými navzájem v souvislosti se smlouvou druhou stranou jako s důvěrnými a nejsou oprávnění bez předcházejícího souhlasu je poskytnout třetím osobám. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace,o kterých je možné dokázat, že je druhá strana znala ještě před tím, než byly oznámeny druhou stranou.

4.5.Poskytovatel je povinen včas informovat uživatele o všech změnách všeobecných podmínek

4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo vykonávat servisní zásahy na infrastruktuře sítě bez oznámení uživateli v čase od 24:00 hod. do 6:00 hod. po nevyhnutelnou dobu, zpravidla v trváni 30 min.

4.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo v krizové situaci a mimořádné situaci omezit poskytování služby uživatelům.

 1. Cena a platební podmínky

5.1.Poskytovatel určuje ceny služeb sítě PROFILAN Group v souladu s právními předpisy platnými v ČR. Ceny jsou zveřejněny v ceníku, který je v příloze č .1 těchto všeobecných podmínek.

5.2. Poskytovatel účtuje cenu za poskytnuté telekomunikační služby zpravidla jeden krát za kalendářní měsíc, vždy po poskytnutí služby za příslušný měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že služba nebyla uživateli poskytnuta v průběhu celého kalendářního měsíce, dohodnuta cena za tento měsíc se poměrně sníží.

5.3. Cenu za poskytnuté služby uživatel uhradí měsíčně po poskytnutí služby na účet poskytovatele vždy do 10 dne následujícího měsíce po poskytnutí služby, a to na základě smlouvy. Instalační poplatek uhradí uživatel v hotovosti nebo na účet montážní firmy bezprostředně po instalaci zařízení a spuštění příslušné služby, nejpozději do 7 dnů.V cenách nejsou zahrnuty poplatky např.:poštovné.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že neuvedení správného variabilního a specifického symbolu může způsobit nezařazení nebo nesprávné zařazení platby a tak vyvolat právní důsledky příp. sankce za nezaplacení ceny podle příslušných ustanovení těchto všeobecných podmínek.

6. Zodpovědnost při nedodržení podmínek smlouvy.

6.1.Uživatel je povinen v případě když platí po termínu splatnosti za poskytnuté telekomunikační služby, zaplatit poskytovateli úrok z pozdního placení ve výši 0,05 % dlužné sumy za každý den zpoždění platby.

6.2. Poskytovatel i uživatel jsou oprávnění po předcházejícím písemném upozornění odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, za které se považuje porušení základních povinnosti uvedených v článku 4.1. těchto všeobecných podmínek.

6.3.Za splnění podmínek podle článku 6.2. těchto všeobecných podmínek se smlouva ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.Tímto dnem je poskytovatel oprávněn technicky znemožnit připojení – další užívaní telekomunikačních služeb uživateli

6.4.V případě, že uživatel řádně neplatí za poskytované služby , je poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění dočasně přerušit poskytování telekomunikačních služeb uživateli až do úplného splnění povinnosti uživatele. Za znovu připojení po odpojení pro neplacení je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu dle platného ceníku.Tímto není dotčeno právo poskytovatele na odstoupení podle článku 6.1. až 6.3 těchto všeobecných podmínek.

 1. Reklamační řád

7.1.Reklamaci poskytovaných služeb je uživatel povinen písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu,nejpozději do 15 dnů ode dne zjištění závady.Poskytovatel je povinen reklamaci prověřit a bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dnů písemně vyrozumět uživatele o způsobu vyřešení reklamace.

7.2. V případě zjištění nedostatku poskytované služby uživatel poskytne poskytovateli služby přiměřenou dobu na odstranění závady, nejméně 3 pracovní dny.

 1. Zvláštní ustanovení o rozsahu a omezení zodpovědnosti poskytovatele.

8.1.Poskytovatel je zodpovědný za kvalitu a rozsah telekomunikačních služeb poskytovaných uživateli podle smlouvy.

8.2. Poskytovatel neručí za kvalitu a bezpečnost dat v informačním systému uživatele, za obsah, zabezpečení a případné zneužití údajů přenášených uživatelem a jinými subjekty v sítí Internet, ani neručí za jejích případné protiprávní a neetické jednání, které může způsobit újmu ostatním uživatelům Internetu.

8.3.Poskytovatel neručí za produkty, služby nebo jiné nabídky od třetích osob, zprostředkované uživateli prostřednictvím Internetu.

8.4. Poskytovatel neručí za chyby a nedostatky software, hardwarová zařízení a služby nedodané podle smlouvy, za vady, omezení a poruchy způsobené vyšší mocí a počítačovými piráty ani za škody zapříčiněné uživateli zneužitím jeho účastnické identifikace v důsledku zanedbání ochrany před zneužitím ze strany uživatele.

 1. Čas trvání a podmínky vypovězení smlouvy.

9.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.2. Smlouvu může vypovědět každá ze smluvních stran bez uvedení důvodu.

9.3.Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany se zavazují vykonat vše pro to, aby jakékoli spory, vzniklé mezi nimi při plnění podle smlouvy, řešili dohodou.V případě, že k dohodě nedojde, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna podat návrh na rozhodnutí věcné k místně příslušnému soudu v ČR.

10.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se v dalším, pokud smlouva včetně těchto všeobecných podmínek nestanovuje jinak, řídí závaznými právními předpisy platnými v ČR.

10.3.Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1 ledna 2012.

 

PROFILAN Group – MO BYRTUS s.r.o. Staroměstská 478, 739 61 Třinec.